Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

Twoje dane są bezpieczne

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Następujące informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone po pierwsze przez Ciebie, który nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody podczas odwiedzin strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących tematu ochrony danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting z Amazon Web Services (AWS)

Naszą stronę internetową hostujemy w AWS. Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg (dalej: AWS).

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe są przetwarzane na serwerach AWS. W tym procesie dane osobowe mogą być również przekazywane do spółki matki AWS w USA. Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Details finden Sie hier: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Die Verwendung von AWS erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Przetwarzanie umowne

Z ww. dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie umowne (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych osobowych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

PROTEC PLASTICS SP. Z O.O.
Inspektor Ochrony Danych
Ul. Stefana Okrzei 2
PL-57-300 Kłodzko

Tel.: +48 74 640 07 87
e-Mail: info@protecinfo.pl

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono określonego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli wystąpisz z uzasadnionym żądaniem usunięcia lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólna informacja o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli zgodnie z Art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są szczególne kategorie danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez pobieranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe akapity niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych.

PROTEC PLASTICS SP. Z O.O.
Inspektor Ochrony Danych
Ul. Stefana Okrzei 2
PL-57-300 Kłodzko

Tel.: +48 74 640 07 87
e-Mail: info@protecinfo.pl

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy z narzędzi firm z USA lub innych niezabezpieczonych krajów trzecich w zakresie ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST PODSTAWĄ ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOSKONALIĆ KOMPLEKSOWE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE OD TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU KORZYSTANIA Z REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMA; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo odwołania do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, ich miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w sposób powszechny, formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Szyfrowanie TLS . Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli SSL lub Jeśli włączone jest szyfrowanie TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej i innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas badania masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się/ odbywa się niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych zamiast ich usuwania.< /li>
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast zostać usunięte.
  • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Twoje i nasze interesy muszą zostać wyważone. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych , te dane - z wyjątkiem ich przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym sprzeciwiane. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam e-mail.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe i nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach na Twoim urządzeniu końcowym mogą być również przechowywane pliki cookies pochodzące od firm trzecich, kiedy uzyskujesz dostęp do naszej witryny (strony trzecie - pliki cookie). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies wykorzystywane są do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Cookies, które służą do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, udostępniania niektórych żądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) są wymagane (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosić o zgodę.

Zgoda za pomocą Cookiebot

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz dokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych . Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej „Cookiebot”).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskać Twoją zgodę i inne wyjaśnienia dotyczące korzystania z plików cookie. Następnie Cookiebot zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Cookiebot lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskiwania wymaganej prawnie zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Operator stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • < li>Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

zbieranie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poprosisz.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po wniosek został przetworzony). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przetwarzane w celu przetwarzania Twoje zapytanie jest przez nas przechowywane i przetwarzane. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono.

Dane, które przesłałeś nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub nie będzie już obowiązywał cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zakończone). Twoja prośba). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Używamy wprowadzonych w tym celu danych wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany niezbędne ze względów technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób .

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji użytkownika nawiązanej podczas rejestracji i, w razie potrzeby, inicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklamy

Menedżer tagów Google

Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, którego używamy do integracji narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Menedżer tagów Google rejestruje jednak Twój adres IP, który może być również przekazany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie Art. 6 ust. 1 świeci f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania osób odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkowaniu, takie jak np B. Wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub urządzenie pobieranie odcisków palców). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/ business /controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacje o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcja „cechy demograficzne” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę internetową odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google iw pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane użytkownika i dane na poziomie zdarzenia przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. DoubleClick cookie, Android Ads -ID) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https: //support .google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

Google Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia określonych produktów) w celu: klasyfikować Cię do określonych grup docelowych reklam, a następnie wyświetlać Ci odpowiednie komunikaty internetowe, gdy odwiedzasz inne oferty online (remarketing lub retargeting).

Ponadto reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą Google Remarketing można powiązać z funkcje Google obsługujące różne urządzenia. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe dostosowane do Twoich zainteresowań w zależności od Twojego wcześniejszego korzystania i zachowania podczas przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze) .

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się reklamom spersonalizowanym, korzystając z następującego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z remarketingu Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji i przepisów dotyczących ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

6. Biuletyny

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podany adres e-mail i zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub gromadzone są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane podane w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do czasu wypisania się z newslettera oraz po wypisaniu z newslettera lub usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera, gdy przestanie on służyć jakiemukolwiek celowi. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane należące do inne zapisane przez nas cele pozostają nienaruszone.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłe wysyłki. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłce newsletterów (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta witryna zawiera filmy z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych do partnerów YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzeń). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane m.in. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy łatwości obsługi i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google (hosting lokalny)

Ta witryna używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na tej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) ) przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

8. Własne usługi

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy możliwość złożenia do nas aplikacji (np. pocztą elektroniczną, pocztą lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz do nas aplikację, będziemy przetwarzać związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunek pracy. Podstawą prawną tego jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO (rozpoczęcie umowy ogólnej) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO . Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W ramach naszej firmy Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, przesłane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG i Art. 6 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy zapisanego w naszych systemach przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zmusić Cię do ofertę pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez Ciebie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od dnia zakończenie procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), zostaną one usunięte tylko wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Te produkty mogą Cię również zainteresować

DURA-SAFE® SES 3000

Osłony kołnierzy

CAPTOP® EP 185

Pokrywy rur

CAPTOP® EP 283

Zatyczki z uchwytem

CAPTOP® EP 207

Zatyczki silikonowe

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD